• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική Ενότητες Εργασίας Δημιουργία Χωροδικτυωμάτων
WP01 - Δημιουργία Χωροδικτυωμάτων
WP01 Στόχοι PDF Εκτύπωση E-mail
 • Να διενεργηθεί μια λεπτομερής επισκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάμενων γεωμετριών για χωροδικτυώματα.
 • Να σχεδιαστούν και να εξελιχθούν νέες μορφές και τύποι χωροδικτυωμάτων.
 • Να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων χωροδικτυωμάτων σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων σχεδίασης με υπολογιστή CAD, που θα περιλαμβάνει υφιστάμενα και νέα μοντέλα γεωμετριών, τύπων και μορφών χωροδικτυωμάτων.
 • Να αξιολογήσει κάθε στοιχείο της βάσης δεδομένων σχετικά με την ευκολία δημιουργίας και διαχείρισης σε περιβάλλον CAD.
 • Να εφαρμόσει την καταλληλότερη μέθοδο για ανάλυση για κάθε στοιχείο εγγραφής της βάσης δεδομένων.
 
WP01 Περιγραφή εργασιών PDF Εκτύπωση E-mail

1.1 Βιβλιογραφική έρευνα
Το αρχικό υποέργο αφορά την έρευνα των υφιστάμενων σχημάτων πλέγματος και μονάδιαίας δομής. Θα καλύπτει τις προηγούμενες εργασίες που δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά, τεχνικές και τεχνολογικές εκθέσεις και άλλα μέσα δημοσίευσης, με στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων.

1.2 Σχεδιασμός νέων σχημάτων δομής πλέγματος χωροδικτυώματος και μοναδιαίων κυψελλίδων
Μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, θα σχεδιαστούν νέες γεωμετρίες πλέγματος χωροδικτυώματος. Το υποέργο θα υποστηριχθεί με την θεωρητική μαθηματική μοντελοποίηση fractals και ιεραρχικών δομών. Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός CAD νέων γεωμετριών μοναδιαίων κυψελλίδων, κυψελλίδες που θα μπορούν να αναπαραχθούν και να μεγεθυνθούν για να γεμίσει ο όγκος ενός αντικειμένου.

1.3 Δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου πλεγμάτων CAD
Μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα υφιστάμενα και τα νέα CAD μοντέλα, γεωμετρικά σχήματα, μοναδιαίες κυψελλίδες και τοπολογίες. Όλα τα σχέδια θα πρέπει να κατηγοριοποιηθούν, να αναπροσαρμοστούν και να εισαχθούν σε μια βάση δεδομένων, σε πολλαπλές μορφές αρχείων συμβατά με βασικές εφαρμογές CAD. Η βάση δεδομένων θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες αναζήτησης.

1.4 Αξιολόγηση των γεωμετριών, δομών και σχήματα
Όλα τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου (αρχεία βάσης δεδομένων) θα αξιολογηθούν από την άποψη της ευκολίας της δημιουργίας σε μορφή CAD. Αυτή η γνώση θα συμπεριλαμβάνεται στη βάση δεδομένων, επιτρέποντας την αποτελεσματική και άμεση πρόσβαση από όλους τους εταίρους.

 
WP01 Tasks PDF Εκτύπωση E-mail

1.1 Literature survey
The initial task concerns investigation of existing lattice structure shapes and unit cells. It will cover previous work published at scientific journals, technical and technology reports and other publication media, allowing for knowledge update.

1.2 Design of new lattice structure shapes and unit cells
Following the elaboration of the literature review results, new lattice geometries will be designed. Theoretical mathematical modelling of fractals and hierarchical structures will support this work. The task includes CAD design of novel cellular geometries, mainly unit cells and shape profiles that could be reproduced and scaled to fill a part's volume.

1.3 Creation of a CAD lattice portfolio
A database including existing and novel shapes, unit cells and model topologies. All designs will be categorized, indexed and entered into a database, in multiple file formats compatible with major CAD applications. The database will provide search capabilities.

1.4 Evaluation of geometries, archetypes and shapes
All portfolio elements (database records) will be evaluated in terms of easiness of CAD creation. This knowledge will be included in the database, allowing for efficient and immediate access by all partners.

 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ

"AMLAR - Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών"

Κωδικός Έργου: 3292. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.