• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική Ενότητες Εργασίας Βελτιστοποίηση σχεδιασμού
WP02 - Βελτιστοποίηση σχεδιασμού
WP02 Στόχοι PDF Εκτύπωση E-mail
 • Επιλογή των μερών των εργαλειομηχανών που είναι κατάλληλα για την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογικής εφαρμογής.
 • Δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου των περιπτώσεων μελέτης, με μοντελοποίηση των επιλεγμένων αντικειμένων με χωροδικτυωμάτα που αναπτύχθηκαν στο WP01.
 • Απόκτήση βαθύτερης γνώσης και εμπειρίας σε τεχνολογίες παραγωγής πλεγματικών δομών.
 • Εφαρμογή βελτιστοποίησης στα μοντέλα χωροδικτυωμάτων των περιπτώσεων μελέτης.
 • Εξέλιξη καινοτόμων αλγορίθμων βελτιστοποίησης για χωροδικτυώματα.
 
WP02 Περιγραφή εργασιών PDF Εκτύπωση E-mail

2.1 Επιλογή μερών εργαλειομηχανών για δοκιμές
Θα ερευνηθούν τα υφιστάμενα μέρη εργαλειομηχανών για την εύρεση κατάλληλων μηχανικών μερών για την εφαρμογή των χωροδικτυωμάτων σε αυτά. Μια αρχική μελέτη θα καθορίσει τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή αυτή.

2.2 3D-σάρωση και μετρήσεις διαστάσεων των μερών εργαλειομηχανών
Οι σαρωτές Laser μπορούν να αποτυπώσουν σε ψηφιακή μορφή ολόκληρη τη γεωμετρική μορφή του αντικειμένου με σκοπό τον έλεγχο ή την αντίστροφη σχεδίασή του, καλύπτοντας τόσο τις μη επίπεδες επιφάνειες όσο και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Ο σαρωτής laser θα χρησιμοποιηθεί για τιν καθορισμό της ακριβούς γεωμετρίας των δομών χωροδικτυωμάτων. Οι ανοχές διαστάσεων θα μειωθούν με χρήση μετρήσεων της στερεάς με μηχανή CMM (Coordinate Measurement Machine). Και οι δύο μηχανές υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΜ-Θράκης.

2.3 Σεμινάριο για την ανάλυση των περιορισμών των κατεργασιών και των δυνατοτήτων
Όλοι οι εταίροι του έργου θα συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για να αποκτηθεί βαθύτερη γνώση των τεχνολογιών κατασκευής που θα εφαρμοστούν στο έργο. Το σεμινάριο θα παρέχει εφαρμοσμένη εμπειρία των περιορισμών και των δυνατοτήτων ειδικά για την παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων με χύτευση και με προσθετικές κατεργασίες ταχείας προτυποποίησης. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση και την βελτιστοποίηση των περιπτώσεων μελέτης που θα εφαρμοστούν. Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΜ-Θράκης με διάρκεια 2 μέρες και 10 συμμετέχοντες (1-3 από κάθε εταίρο). Μετά το τέλος της εκπαίδευσης θα λάβει χώρα μια ενημερωτική συνάντηση για την κατάσταση προόδου του έργου.

2.4 Εφαρμογή της βάσης δεδομένων των γεωμετριών χωροδικτυωμάτων στις επιλεγμένες περιπτώσεις μελέτης
Τα μέρη εργαλειομηχανών που επιλέχθηκαν στο υποέργο 2.1, θα σχεδιαστούν σε ψηφιακή μορφή και το κάθε ένα θα μοντελλοποιηθεί με δομή χωροδικτυωμάτος, χρησιμοποιώντας τα σχέδια που εξελίχθηκαν στο WP01 και λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνολογικούς περιορισμους και δυνατότητες. Θα χρησιμοποιηθεί μεταβλητή πυκνότητα πλέγματος μοναδιαίων κυψελλίδων του χωροδικτυώματος. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα νέο χαρτοφυλάκιο με τις περιπτώσεις μελέτης που θα χρησιμοποιηθούν στο επόμενο υποέργο και στις ενότητες WP 03 & 04.

2.5 Εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης της γεωμετρίας
Το υποέργο αυτό περιλαμβάνει δύο κύριες περιοχές. Πρώτον, η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου βελτιστοποίησης και προσομοίωσης κάθε περίπτωσης του χαρτοφυλακίου που θα αναλυθεί, μεταξύ των μεθόδων isogeometric analysis (IGA) και της CAD μετατροπής σε πεπερασμένα στοιχεία FEM. Στη διαδικασία επιλογής θα ληφθούν υπόψη η αξιολόγηση του υποέργου 1.4 και οι υπολογιστικές δυνατότητες που θα απαιτηθούν από κάθε μια από τις προαναφερθείσες μεθόδους ανάλυσης για κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου. Στη δεύτερη περιοχή δραστηριοτήτων θα εκτελεστεί την απαραίτητη εργασία για την ακριβή μεταφορά των ψηφιακών αρχείων CAD στο επιλεγμένο λογισμικό βελτιστοποίησης.

2.6 Βελτιστοποίηση της σχεδίασης
Τα εξαρτήματα εργαλειομηχανών στερεής γεωμετρίας (δηλαδή δίχως πλέγμα) θα διερευνηθούν ως προς τη βελτιστοποίησή της μορφής τους. Θα προσομοιωθούν διάφορες περιπτώσεις φόρτισης για τα μοντελοποιημένα με χωροδικτύωμα εξαρτήματα, investigated in terms of shape optimisation. Various load cases will be simulated for the lattice modeled sample parts συνοψίζοντας σε γεωμετρικές μορφές όσο το δυνατόν χαμηλότερου βάρους. Το υποέργο αυτό θα αναληφθεί από την TENZOR, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες μεθόδους ανάλυσης που καθορίστηκαν στο υποέργο 2.5.

 
WP02 Tasks PDF Εκτύπωση E-mail

2.1 Selection of sample machine tool components
Existing machine tools will be investigated to seek for mechanical parts that would be best suited for applying lattice geometries. A preliminary study will define the criteria to be used for the selection of the sample parts.

2.2 3D-scanning and Coordinate measurements of machine tool parts
Laser scanners capture the entire part geometry for inspection or reverse engineering purposes, covering both freeform surfaces and geometric features. The laser scanner will be utilised to determine the actual geometry of the machine tool parts to be created with lattice structures. The dimension tolerances accuracy will be enhanced by means of measurements in the Coordinate Measurement Machine. Both technologies exist in the facilities of TEI-EMTH.

2.3 Manufacturing constraints and capabilities analysis workshop
All partners will participate in a training workshop to acquire a deeper knowledge of the manufacturing technologies that will be used in the project. The workshop will provide a hands-on experience of the constraints and capabilities particularly for metallic parts fabrication using AM and Investment Casting. This information will be used to model and optimize the above selected case studies. The workshop will be held at TEI-EMTH's premises.
Duration: 2 days, participants: 10 (1~3 from each partner). After the training, a progress report meeting will follow.

2.4 Application of the database lattice geometries to the selected case studies
The sample parts, selected in task 2.1, will be designed in 3D CAD and each one will be modelled as a space lattice structure, using the designs developed at WP01 and taking into account the technology constrains and capabilities. Variable density scaled unit cells, will be used. The result will be a portfolio of case studies to be used further on in the next task and in WPs 03 & 04.

2.5 Implementation of geometric analysis methods
This task includes two main areas: First, the selection of the most appropriate method for the optimization and simulation for each portfolio element (database record) that will be analysed, between isogeometric analysis (IGA) and CAD translation to FEM. The selection process will take into account the evaluation of task 1.4, and also the computation resources needed by each of the mentioned analysis methods for each one of the portfolio elements. The second area of activities will provide the necessary work to accurately transfer the CAD file into the selected optimization suite.

2.6 Design optimization
Solid (e.g. non-lattice) designs of the sample machine tool parts will be investigated in terms of shape optimisation. Various load cases will be simulated for the lattice modeled sample parts concluding to as lightweight as possible, geometrical forms. This task will be undertaken by TENZOR, either using FEA algorithms in ANSYS software suite, or IGA directly on the CAD file, as determined in task 2.5.

 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ

"AMLAR - Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών"

Κωδικός Έργου: 3292. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.