• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική Ενότητες Εργασίας Κατεργασίες των κατασκευών
WP03 - Κατεργασίες των κατασκευών
WP03 Στόχοι PDF Εκτύπωση E-mail
 • Διερεύνηση της κατεργασιμότητας και των οικονομικών παραμέτρων των περιπτώσεων μελέτης του προηγούμενου υποέργου.
 • Εκλογή παραμέτρων και συνθηκών κατεργασίας ειδικά για τις δομές χωροδικτυωμάτων.
 • Παραγωγή τεμαχίων χρησιμοποιώντας κατεργασίες ταχείας προτυποποίησης και χύτευσης.
 • Αξιολόγηση της βελτιστοποιημένης γεωμετρικής μορφής των χωροδικτυωμάτων του WP02 με γνώμονα την παραγωγικότητα και αποδοτικότητα της ταχείας προτυποποίησης.
 
WP03 Περιγραφή Εργασιών PDF Εκτύπωση E-mail

3.1 Συντονισμός και βελτιστοποίηση παραμέτρων ταχείας προτυποποίησης
Αρχικά, θα διεξαχθεί μια προκαταρκτική μελέτη για την εξέταση των γεωμετριών χωροδικτυωμάτων και των μοντέλων που εξελίχθηκαν σε προηγούμενες ενότητες εργασιών και για να προαξιολογηθούν σε σχέση με την κατεργασιμότητα με ταχεία προτυποποίηση, βασισμένη στην προηγούμενη εμπειρία των εταίρων. Η μελέτη θα συνοψίζεται σε μια συλλογή από σχέδια τα οποία θα αξίζουν περαιτέρω μελέτη ώστε να παραχθούν σε μικρή κλίμακα από πλαστικό (φωτοπολυμερική ρητίνη). Έτσι, θα αποκαλυφθούν τα θέματα που μπορεί να υπάρξουν με την ταχείαα προτυποποίηση, τα οποία μπορεί να αφορούν τις απαιτήσεις ελάχιστων διαστάσεων και τους περιορισμού λόγω πολυπλοκότητας σχήματος των κυψελλίδων του χωροδικτυώματος .Ακολούθως, θα διεξαχθεί μια μελέτη για την εκλογή και τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων κατεργασίας της ταχείας προτυποποίησης, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της κατεργασιμότητας των χυτών μεταλλικών δομών χωροδικτυωμάτων που θα κατασκευαστούν. Οι παράμετροι που θα καθοριστούν, θα εφαρμοστούν στην πράξη για την παραγωγή πραγματικών μοντέλων με χωροδικτυώματα.

3.2 Παραγωγή των κέρινων μοδέλων με ταχεία προτυποποίηση και δημιουργία των καλουπιών χύτευσης
Λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη για τις παραμέτρους της ταχείας προτυποίησης από το προηγούμενο υποέργο, θα παραχθεί μια σειρά από τεμάχια με δομή χωροδικτυώματος. Τα τεμάχια αυτά θα είναι αυτά των περιπτώσεων μελέτης που επιλέχθηκαν και βελτιστοποιήθηκαν στο WP02 Αρχικά θα κατασκευαστούν από πολυμερή σε εργαστηριακή κλίμακα ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση σε μηχανές πειραματικών δοκιμών της αντοχής (βλ. WP04) και κάποια κομμάτια θα κατασκευαστούν σε πραγματική κλίμακα όπου είναι δυνατόν. Τα τεμάχια από πολυμερές θα είναι χρήσιμα για επίδειξη, προετοιμασία των δοκιμών αντοχής και θα χρησιμοποιηθούν ως κέρινοι πυρήνες για την δημιουργία των καλυπιών χύτεσης, τα οποία θα είναι από κεραμικό. Η κατασκευή των καλουπιών χύτευσης θα γίνεται σύμφωνα με τυποποιημένη διαδικασία .

3.3 Κατεργασία δοκιμίων με χύτευση και κατεργασίες φινιρίσματος
Για την κατασκευή των αντικειμένων με δομή χωροδικτυώματος θα ακολουθηθεί τυποποιημένη διαδικασία χύτευσης. Το τελικό προϊόν θα είναι σχεδόν τελικό, θα απαιτεί βελτίωση της επιφανειακής τραχύτητας για να αφαιρεθούν τα σημάδια της χύτευσης. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι η ηλεκτροστατική βαφή.

 
WP03 Tasks PDF Εκτύπωση E-mail

3.1 AM parameters tuning and optimisation
Initially, a preliminary study will be conducted to examine lattice geometries and models developed in previous WPs and to pre-evaluate them, in terms of AM manufacturability, based on previous partners' experience. The study will conclude to a set of designs that worth further investigation in order to be fabricated in small scale in plastic (photopolymer resins). Thus, revealing any AM issues concerning minimum size requirements and shape complexity constraints of the lattice cells. Following, a study will be conducted to optimise and tune the AM process parameters, aiming to enhance the productivity, efficiency and manufacturability of cast metallic lattice structures fabrication. The resulting parameters will be applied, verified and tested by fabricating the lattice models.

3.2 Manufacturing of wax patterns by AM and creation of the investment casting moulds
Taking into account the AM parameters optimisation study of the task above, a series of lattice-modelled components will be fabricated. The parts will be the case studies as selected and optimised in WP02. They will be fabricated by polymer in laboratory-scale, i.e. appropriate for use in mechanical testing machines (see WP04) and in full-scale wherever possible. The polymer parts will be models useful for demonstration, pre-testing, set-up and they will be used as wax patterns for the creation of the investment casting mould. After the lattice structured polymer part is created, the ceramic mould, known as the investment, will be produced following standard industrial procedures.

3.3 Manufacturing of sample parts by moulding and finishing procedures
The lattice structured sample parts will be created following standard investment casting procedures. The final products will be near-net-shape, requiring some form of surface finishing procedure to remove the signs of the casting process. The most appealing finishing methods for the cast parts are a combination of vacuum impregnation followed by electroplating.

 

Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΣΕ  ΜΕΤΑΒΑΣΗ

"AMLAR - Χωρικές Δικτυωτές Κατασκευές για Ελαφρά Εξαρτήματα Εργαλειομηχανών"

Κωδικός Έργου: 3292. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.