• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας - AMLAR
Αρχική Ενότητες Εργασίας Επισκόπηση έρευνας
WP05 - Επισκόπηση έρευνας
WP05 Στόχοι PDF Εκτύπωση E-mail
 • Έλεγχος των αποτελεσμάτων της έρευνας και επιστημονικών αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής.
 • Έλεγχος ότι όλες οι πτυχές της προτεινόμενης καινοτόμας τεχνολογίας έχουν καλυφθεί.
 • Για να εξασφαλιστεί ότι τα παραδοθέντα αποτελέσματα της βασικής έρευνας είναι συνεκτικά και επιστημονικά ορθά.
 • Για την εκτίμηση των περιορισμών της μεθόδου σχεδιασμού CAD δομών πλέγματος.
 • Εκτίμηση των περιορισμών της διαδικασίας βελτιστοποίησης του πλέγματος στα αντικείμενα που παράχθηκαν.
 • Εκτίμηση των περιορισμών της διαδικασίας κατασκευής των δομών πλέγματος.
 • Εκτίμηση του δυναμικού των τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν σε περαιτέρω επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας.
 
WP05 Περιγραφή Εργασιών PDF Εκτύπωση E-mail

5.1 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των ευρημάτων της έρευνας
Όλα τα επιστημονικά παραδοτέα WP01 σε WP04 θα συλλέχθούν και θα ταξινομηθούν σε μια βάση ανά-εταίρο. Θα πραγματοποιηθεί ομότιμη αξιολόγηση και σχολιασμός μεταξύ των εταίρων για το έργο που επιτελέστηκε μέχρι τη φάση αυτή, όσον αφορά την μεθοδολογική προσέγγιση και εφαρμογή της έρευνας. Οι στόχοι είναι: (α) να αναφερθούν τυχόν ανακολουθίες στην έρευνα και (β) να προταθούν βελτιώσεις στα μοντέλα με πλέγμα που αναπτύχθηκαν, τη διαδικασία κατασκευής ταχείας προτυποποίησης και χύτευσης και τις μηχανικές δοκιμές αντοχής υλικών που διεξήχθησαν.

5.2 Αξιολόγηση της διαδικασίας σχεδιασμού πλεγμάτων με CAD, βελτιστοποίηση και περιορισμοί κατασκευής
Εκτίμηση και αξιολόγηση των περιορισμών της διαδικασίας, με βάση τα αποτελέσματα και τα ευρήματα των ενοτήτων WP01, WP02 WP03

5.3 Μελέτη της προόδου σε σχέση με το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του έργου
Εκτεταμένη έκθεση προόδου όσον αφορά το προτεινόμενο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας, ειδικά για τη βιομηχανία εργαλειομηχανών, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα του έργου

5.4 Αξιολόγηση της δυνατότητας των αποτελεσμάτων του έργου να αναπτυχθούν σε μεγαλύτερο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας και εντοπισμός των εμποδίων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη
Μια εκτεταμένη έκθεση για το δυναμικό των προτεινόμενων τεχνολογιών που θα αναπτυχθούν σε περαιτέρω επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας. Η έκθεση θα περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των εμποδίων που θα μπορούσαν να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.

5.5 Διάχυση αποτελεσμάτων.
Θα δημιουργηθεί μια ιστοσελίδα όπου θα παρουσιάζονται οι στόχοι του έργου, την εξέλιξή του, αποτελέσματα και άλλες σχετικές πληροφορίες. Στο τέλος του έργου, ένα διεθνές συνέδριο διάρκειας 1-2 ημερών θα διοργανωθεί στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΜ-Θράκης, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου, με καλεσμένους από ακαδημαϊκά ιδρύματα και σχετικές με το αντικείμενο εταιρείες. Κατά την ολοκλήρωση του έργου, μια ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, στο ΤΕΙ-ΑΜΘ, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του έργου, με καλεσμένους από ακαδημαϊκά ιδρύματα και τις συνδεδεμένες εταιρείες. Επίσης θα δημιουργηθεί ένα ενημερωτικό δελτίο και θα αποσταλεί σε σχετικούς παραλήπτες σε όλο τον κόσμο.

 
WP05 Tasks PDF Εκτύπωση E-mail

5.1 Review of research results and findings
All scientific deliverables of WP01 to WP04 will be collected and categorized in a per-partner basis. All partners will peer-review the work accomplished so far and comment it, in terms of methodological approach and research implementation. The aims are: (a) to indicate any possible RTD inconsistencies and (b) to suggest improvements to the developed lattice models, the EBM fabrication process and the conducted mechanical tests.

5.2 Lattice structures CAD design process, optimisation and fabrication limitations assessment
Process limitations assessment and evaluation, based on WP01, WP02 and WP03 results and findings.

5.3 Study of progress against the technology readiness level considering the project findings
An extended report of progress against the proposed technology readiness level, specifically for the machine tool industry, taking into account the project findings

5.4 Assessment of the project findings potential to be developed at further technology readiness level and identification of barriers that could prevent such development
An extended report of the proposed technologies potential to be developed at further technology readiness level. The report will include identification of barriers that could prevent such development.

5.5 Dissemination. A web site will be created to present the project objectives, work in progress, results and other relevant information. At the project conclusion, a 1-2 days international convention will be held in Greece, at TEI-EMTH campus, presenting the project results, with guests from academic institutions and related companies. A newsletter will also be created and sent to relevant recipients worldwide.

 


©Copyright 2015 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.