Γενικοί Στόχοι

 

Το ΠΜΣ με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής» έχει ως κύριο σκοπό την διενέργεια υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα παροχής υπηρεσιών συμβούλων μηχανικών και εμπέδωση κατάλληλων μεθοδολογιών με σκοπό την άριστη εφαρμογή αυτών. Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής (M.Sc.in Consulting Engineering Operations)».

 

 

 Στόχοι

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Τμημάτων Μηχανικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, κυρίως Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών, Παραγωγής και Διοίκησης  και άλλων συναφών ειδικοτήτων, τόσο νέους όσο και στελέχη παραγωγής και αποσκοπεί να τους εφοδιάσει με γνώσεις που αφορούν στις σύγχρονες τεχνολογίες και προσεγγίσεις για την παροχή προηγμένων και εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλων. Απόφοιτοι άλλων Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης, θα βρουν επίσης μια ευκαιρία για ενασχόληση με την Μηχανική (Engineering).

Ο θεσμός του Σύμβουλου – Μηχανικού αφορά σε παραγωγικές και λοιπές διαδικασίες, καθώς και στην ίδρυση και λειτουργία σχετικών επιχειρήσεων με αντικείμενο το Consulting Engineering, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων εφαρμογών μηχανικής, αξιοποιώντας προηγμένα εργαλεία διαχείρισης, σχεδιασμού και ανάπτυξης.

 

 

 Ειδικότερα 

 

Οι θεματικές ενότητες του αντικειμένου του μεταπτυχιακού προγράμματος αναφέρονται στις τεχνολογίες της Διαχείρισης Έργων, του Αναλυτικού Σχεδιασμού, της Προηγμένης Μηχανολογίας , καθώς και του Οικονομικού Προγραμματισμού παραγωγικών και λοιπών επιχειρήσεων, με σύγχρονα εργαλεία ICT.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν και να κατανοούν τις τεχνολογίες μηχανικής για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,

  • Να εφαρμόζουν τις γνώσεις αυτές για την επίλυση σύγχρονων προβλημάτων, προάγοντας την τεχνολογική έρευνα στην Ελλάδα και διεθνώς,

  • Να συνδυάζουν τις γνώσεις τους για την αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις πιο πάνω τεχνολογίες,

  • Να κοινοποιούν και να επικοινωνούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους και τις γνώσεις τους σε εξειδικευμένο ή μη κοινό,

  • Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο επίπεδο (π.χ. διδακτορικό δίπλωμα).

 

 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr