Υποχρεωτικά Μαθήματα Β' Εξαμήνου

 

Τα παρακάτω μαθήματα διεξάγονται στο Β' Εξάμηνο κάθε Ακαδημαϊκού Έτους:

 

Κωδικός - Τίτλος

CEO210 - Οικονομικά για Μηχανικούς - 6 ECTS

(Process Economics)


CEO220 - Προηγμένες Μηχανολογικές & Τεχνολογικές Λύσεις - 6 ECTS

(Advanced Mechanical Engineering and Technology Solutions)

 

CEO230 - Επικοινωνία & Διάδοση Αποτελεσμάτων για Μηχανικούς  - 6 ECTS

(Communication and Dissemination skills for Engineers)

 

CΕO240 - Ομαδική Εργασία Β - 12 ECTS

(Group Project 2)

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

 

Δείτε αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων εδώ

 

 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr