Κάντε την Αίτησή σας!

 

Για την υποβολή αίτησης:

Κατεβάστε τη Φόρμα Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής στο ΠΜΣ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018.


Στη συνέχεια δημιουργήστε ένα συμπιεσμένο αρχείο το οποίο θα  περιλαμβάνει συμπληρωμένη την αίτηση, μαζί με όλα τα δικαιολογητικά σας σκαναρισμένα σε μορφή pdf.


Ονομάστε το submission_xxxxxx (στη θέση xxxxxx βάλτε το επώνυμό σας) και αποστείλετε με e-mail, ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Το μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20ΜΒ.

 

 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2017

 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«MSc in Consulting Engineering Operations» «Επιχειρησιακή Συμβουλευτική Μηχανική»

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 -2018

 

Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Πετρελαίου παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με αντικείμενο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής». Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Αρ. Φ. 815, Τεύχος Β’, 07/05/2015), και οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) – Master of Science (MSc) in Consulting Engineering Operations. Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα  και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Μηχανικής.

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ανά έτος.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το ΠΜΣ του Τμήματος πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο ΠΜΣ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την ημερομηνία των γραπτών εισαγωγικών εξετάσεων του προγράμματος . Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους στη γραμματεία του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών έως την ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων.

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών περιλαμβάνει 

Α) υποβολή της υποψηφιότητας και Β) συνέντευξη.

 

Α. Υποβολή Υποψηφιότητας

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα πρέπει να κατεβάσουν την αίτηση υποψηφιότητας από τo σύνδεσμο ΑΙΤΗΣΗ

 

 

Β. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου (με ακριβή μέσο όρο)

5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η επίσημη αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας

7.  Δύο συστατικές επιστολές γραμμένες 

8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Γ.  Συνέντευξη: Οι υποψήφιοι καλούνται από τη γραμματεία σε συνέντευξη εντός μιας εβδομάδας . Για την τελική κατάταξη και επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του φακέλου.

 

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 1.800 ευρώ και καταβάλλονται σε 3 δόσεις.

 

Επικοινωνία και πληροφορίες 

MSc in Consulting Engineering Operations

EASTERN MACEDONIA AND THRACE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Dpt. Of Mechanical Engineering

65404 St. Lucas, Kavala, Greece

Tel.: +302510462230

Fax: +302510462369

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

http://www.ceo.teiemt.gr 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr