Χαρακτηριστικές Ελληνικές Εταιρείες Συμβούλων - Μηχανικών

 ΤΕΑΜ Μ-Η Σύμβουλοι Μηχανικοί

http://www.team.com.gr

H εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1976 με κύριο αντικείμενο τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες. Παράλληλα η εταιρεία αναπτύσσει δραστηριότητες και σε άλλους τομείς μελετών και  ερευνητικών προγραμμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία της,  σήμερα παρέχει και ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου και διοίκησης έργου.

 

 

 ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί

http://www.namanet.gr/ 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 1990 με έδρα την Αθήνα. Αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς Νερό & Περιβάλλον, Συγκοινωνιακά, Τοπογραφικά & GIS, Στατικά, Γεωτεχνικά & Γεωλογικά.

 

 

 ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί

http://www.ergon-consultants.gr/ 

 

H εταιρεία ιδρύθηκε το 2006 και εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Στελεχώνεται από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους Διπλωματούχους Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και πλαισιώνεται από εξωτερικούς επιστημονικούς και τεχνικούς συνεργάτες. 

 

 

 Delta Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί

http://www.deltaengineering.gr/ 

 

H εταιρεία αποτελεί μια σταθερά αναπτυσσόμενη εταιρεία μελετών και επιβλέψεων και διαχείρισης τεχνικών έργων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στη μελέτη, αδειοδότηση, επίβλεψη, διαχείριση ειδικών κτιρίων και σύνθετων τεχνικών έργων αλλά και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την αξιολόγηση και αξιοποίηση κτιριακών εγκαταστάσεων καθώς και στην τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών.

 

 

 Novus Σύμβουλοι Μηχανικοί

http://novus-group.gr/

 

H εταιρεία στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών λύσεων στον τομέα των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της διαχείρισης έργων και ακινήτων.

 

 

 VM&A

http://www.vma.com.gr

 

H εταιρεία δραστηριοποιείται σε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Διαχείριση Αποβλήτων, Εμπορευματικά Κέντρα, Επεξεργασία Λυμάτων, Ενέργεια από Απορρίμματα και Βιομάζα, Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Θεματικά & Πολιτιστικά Πάρκα, Δίκτυα Αποχέτευσης, Παραγωγή Υδροηλεκτρικής Ενέργειας, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων, Ψηφιακός Σχεδιασμός, Αφαλάτωση, Ενεργειακή Εξοικονόμηση, Αποκατάσταση Ρυπασμένης Γης, Αστική Ανάπτυξη, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Αυτοκινητόδρομοι.

 

 

 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΡΣΑΜΗ & Συνεργάτες

https://www.karanasios.com/

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και από τότε μέχρι σήμερα διατηρεί την ηγετική της θέση στην αγορά έχοντας ένα ευρύ φάσμα πελατών διαφορών κλάδων, ειδικοτήτων και αντικειμένων. Οι κύριες δραστηριότητές της αφορούν τη μελέτη, την επίβλεψη και την τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποδομών, την υπεύθυνη διεκπεραίωση αδειοδότησης βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων, την εκπόνηση μελετών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την υποστήριξη των πελατών της σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

 

 

 ΕΔΑΦΟΣ

http://www.edafos.gr/

 

Η εταιρεία είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη μελετητική εταιρεία που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρία που καλύπτουν όλο το φάσμα της Γεωτεχνικής Μηχανικής και της Γεωλογίας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την ΕΔΑΦΟΣ καλύπτουν όλα τα στάδια μελέτης, επίβλεψης κατασκευής και παρακολούθησης της λειτουργίας έργων Πολιτικού Μηχανικού.

 

 

 ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

http://ilida-eng.gr 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 με έδρα της το Χάβαρι Ηλείας. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν: Επενδυτικά Προγράμματα, Μελέτες Σκοπιμότητας, Σχεδιασμός & Ανάλυση, Τεχνικές μελέτες & οικονομοτεχνική ανάλυση, Ετοιμασία τευχών δημοπράτησης, Διαχείριση & Διοίκηση έργων, Αξιολόγηση & έλεγχος έργων –προγραμμάτων, Μελέτη & Επίβλεψη κατασκευής, Ετοιμασία τευχών δημοπράτησης, Εργασίες Υπαίθρου, Υπηρεσίες Συμβούλου, Ερευνητικά Προγράμματα.

 

CEO MSc ΤΕΙ ΑΜΘ (Καβάλας) , Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα | 2510462230 | ceomsc@teiemt.gr