• Η εξοικείωση των σπουδαστών με το ηλεκτρικό ρεύμα και τις ιδιότητες του, καθώς επίσης και με την συμπεριφορά των δια-φόρων στοιχείων σε ένα κύκλωμα το οποίο διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, χρησιμοποιούνται διαλέξεις σε διαφάνειες οι οποίες στην συνέχεια μοιράζονται στους φοιτητές.

  • Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας του τεχνολογικού υπόβαθρου του λογισμικού και του υλικού, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με το να μπορούν να αντιλαμβάνονται την οργάνωση του υπολογιστή για την αποτελεσματική του χρήση μέσα σε έναν οργανισμό. Δυνατότητα χρήσης των πιο συνηθισμένων υπολογιστικών εργαλείων.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της θεωρίας και των βασικών τεχνικών και μεθόδων του Διαφορικού και Ολοκληρωτικού λογισμού μιας μεταβλητής και η απόκτηση δεξιοτήτων στην επίλυση σχετικών προβλημάτων.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια του μηχανολογικού σχεδίου, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης μέσω μίας γραφική παράστασης της μορφής ενός εξαρτήματος, εργαλεί-ου ή μηχανήματος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες τυποποίησης Μηχανολογικού σχεδίου (DIN), έτσι ώστε να είναι πλήρως κατανοητό από κάθε άλλο μηχανολόγο αναγνώστη του σχεδίου.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες της Τεχνικής Μηχανικής ξεκινώντας από τη μελέτη του απόλυτα στερεού σώματος καθώς και τη μελέτη των ισοστατικών φορέων έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν στη συνέχεια τα αντικείμενα της Αντοχής των Υλικών και δημιουργώντας έτσι το πλή-ρες υπόβαθρο για την επιτυχή διαπραγμάτευση των διαφόρων θεμάτων της Μηχανολογίας.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι σπουδαστές την έννοια της Θεωρητικής Φυσικής καθώς και της Πειραματικής Φυσικής.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Χημικής Τεχνολογίας, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με α) διεργασίες και μεθόδους μετατροπής των πρώτων υλών σε χρήσιμα προϊόντα, β) τη τεχνολογία παραγωγής και ανάλυσης μηχανολογικών κατασκευαστικών υλικών (μέταλλα, πλαστικά, σύνθετα υλικά) και γ) την εξοικείωση με βασικές θεωρητικές αρχές της χημείας.