• Ανυψωτικά και μεταφορικά συστήματα: περιγραφή, ανάλυση, σύνθεση και χρήση αυτών. Γενικές αρχές σχεδιασμού. Τυποποίηση και υπολογισμοί επιμέρους στοιχείων. Παράμετροι λειτουργίας. Συστήματα κατακόρυφης μεταφοράς. Λύση ασκήσεων πράξης στην τάξη και στο σπίτι.

  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια του Σχεδιασμού των Κατασκευών, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με την μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμόσουν και να αναπτύξουν στην εύρεση διαφόρων λύσεων για ένα κατασκευαστικό πρόβλημα και στην επιλογή της βέλτιστης από αυτές.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές έννοιες και αρχές της οικονομικής επιστήμης που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί για την τεχνικο-οικονομική ανάλυση έργων και επενδύσεων καθώς και τις βασικές αρχές του προγραμματισμού της εκτέλεσης έργων. .

  • Θεωρία: Ιστορικό ανάπτυξης της τεχνολογίας αριθμητικού ελέγχου. Υλοποίηση βηματικής κίνησης με βηματικούς κινητήρες και σερβομηχανισμούς. Τυπικά δομικά στοιχεία NC εργαλειομηχανών. Μέθοδοι παρεμβολής συντεταγμένων για τη ψηφιακή καθοδήγηση εργαλειομηχανών (γραμμική παρεμβολή, κυκλική παρεμβολή, επιφανειακή παρεμβολή). Έλεγχος ακρίβειας εργαλειομηχανών. Εργαλειομηχανές αριθμητικού ελέγχου διαμόρφωσης και αποβολής υλικού. Αυτοματισμός με χρήση υπολογιστή (NC, CNC, DNC, προσαρμοστικός έλεγχος). Προγραμματισμός εργαλειομηχανών με το χέρι και με υπολογιστή.

    Εργαστήριο: Εξοικείωση με των χειρισμό των μονάδων ελέγχου των CNC εργαλειομηχανών. Δημιουργία κώδικα για την κατασκευή μηχανουργικών αντικειμένων. Αποσφαλμάτωση κώδικα με διαδικασία προσομοίωσης. Προγραμματισμός CNC εργαλειομηχανών με διαδικασία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Εξοικείωση με εντολές παρεμβολής (γραμμικής, κυκλικής κλπ), με κύκλους κατεργασίας και γενικότερα με σύνθετες διαδικασίες ελέγχου CNC εργαλειομηχανών.

  • Βασικός στόχος αποτελεί η κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των βιομηχανικών ατμολεβήτων, ατμοστροβίλων, αεριοστροβίλων και κατ’ επέκταση των ατμοηλεκτρικών σταθμών, καθώς και των παρελκόμενων στοιχείων, συσκευών και συστημάτων τους.

  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ορθολογικής διαχείρισης των ανανεώσιμων πόρων , να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αντιλαμβάνονται τις τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους της εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πόρων, ώστε να είναι σε θέση να υπολογίζουν συστήματα εκμετάλλευσης τους.