Προηγμένα Υλικά - Χαρακτηρ./Εφαρμογές
(Προηγμένα Υλικά - Χαρακτηρ./Εφαρμογές (ΜΧ76ΑΚ))

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους σπουδαστές των νέων προηγμένων υλικών, που έχουν ήδη ή μπορεί να έχουν στο μέλλον σημαντικές τεχνολογικές εφαρμογές.