Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
(ΜΧ55Β0)

 This course allows guest users to enter


Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στην αναγνώριση, ανάλυση και υπολογισµό µεµονωµένων εξαρτηµάτων (στοιχείων) µετάδοσης κίνησης, όπως οδοντωτών τροχών και ιµάντων. Υπολογισµός και έλεγχος αντοχής, αναγνώριση καταπονήσεων. Υπολογισµός µετάδοσης κίνησης, µελέτη περιπτώσεων π.χ. ιµαντοκίνηση.


This course allows guest users to enter