• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική Προδιαγραφές Διαγωνισμοί
Διαγωνισμοί Προμηθειών
Υποέργο 03 - Ανάπτυξη Συστημάτων Προσομοίωσης – Εξομοίωσης PDF Εκτύπωση E-mail

Διεξαγωγή διαγωνισμού την Τετάρτη 12/12/2012 για ανάδειξη αναδόχου του Έργου «Υποέργο 3: Ανάπτυξη Συστημάτων Προσομοίωσης – Εξομοίωσης» της Πράξης "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια" σχετικά με την αριθμ.14/2012 αντίστοιχη Διακήρυξη (αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 2814/6.11.2012), προϋπολογισμού δαπάνης 103.829,27 (χωρίς ΦΠΑ) 127.710,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα τεύχη της Διακήρυξης:

Τεύχος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Τεύχος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Τεύχος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Ανάδοχος έργου: "Νίκου Νικόλαος & ΣΙΑ ΕΕ" - Vertitech

 
Υποέργο 02 - Προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού PDF Εκτύπωση E-mail

Διεξαγωγή διαγωνισμού την Τετάρτη 25-07-2012 για ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 02 «Προμήθεια Εξοπλισμού – Λογισμικού» της Πράξης "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια" κατά την αριθμ. 5/2012 σχετική Διακήρυξη (αριθμ. πρωτ. ΕΛΚΕ 987/15.5.2012) και σύμφωνα με το αριθμ. 10/9-7-2012 (θέμα 1ο) Πρακτικό της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Καβάλας. Συνολικός προϋπολογισμός: χωρίς ΦΠΑ €115.430,90, ΦΠΑ (23 %) €26.549,10

Τα τεύχη της Διακήρυξης:

Τεύχος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου
Τεύχος Β: Γενικοί και Ειδικοί Όροι
Τεύχος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Ανάδοχος έργου: "Νίκου Νικόλαος & ΣΙΑ ΕΕ" - Vertitech


 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.