• ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
 • ΤΕΙ Καβάλας - Τμήμα Μηχανολογίας
Αρχική η Πράξη Παραδοτέα
Τα Παραδοτέα της Πράξης


Υποέργων Αυτεπιστασίας PDF Εκτύπωση E-mail

Παραδοτέα Υποέργου 1

Φάση Νο 1.1 Τίτλος Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης
Παραδοτέα 1.1 Ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης από τα οποία θα προκύψουν θεωρητικά μοντέλα (10) συστημάτων, δηλ.: 1.1.1   ΜΧ-01. Προσομοίωση Συστημάτων ΑΠΕ 1.1.2   ΜΧ-02. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Φωτοβολταϊκού Συστήματος 1.1.3   ΜΧ-03. Προσομοίωση Ανεμογεννήτριας 1.1.4   ΜΧ-04. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Μετρητών Παροχής Ρευστών 1.1.5   ΜΧ-05. Προσομοίωση Υδροστροβίλου Kaplan 1.1.6   ΜΧ-06. Εικονική Αεροσήραγγα 1.1.7   ΜΧ-07. Προσομοίωση Ευέλικτης Παραγωγικής Διαδικασίας 1.1.8   ΜΧ-08. Εξομοίωση – Μοντελοποίηση Ενεργής Ανάρτησης Οχήματος 1.1.9   ΜΧ-09. Προσομοίωση Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού (ΘΨΑ) 1.1.10  ΜΧ-10. Προσομοίωση Ρομποτικών Βραχιόνων

Φάση Νο 1.2 Τίτλος Σχεδιομελέτη διατάξεων εξομοίωσης
Παραδοτέα: 1.2 Σχεδιομελέτη διατάξεων εξομοίωσης  από την οποία θα προκύψουν φάκελοι (3) σχεδιομελέτης διατάξεων εξομοίωσης, ως εξής: 1.2.1 ΜΧ-02. Φάκελος σχεδιομελέτης διάταξης εξομοίωσης Φωτοβολταϊκού Συστήματος 1.2.2 ΜΧ-04. Φάκελος  σχεδιομελέτης διάταξης εξομοίωσης Μετρητών Παροχής Ρευστών 1.2.3 ΜΧ-08. Φάκελος σχεδιομελέτης διάταξης εξομοίωσης Ενεργής Ανάρτησης Οχήματος

Φάση Νο 1.3 Τίτλος Σχεδιασμός εφαρμογών προσομοίωσης – εξομοίωσης
Παραδοτέα: 1.3 Σχεδιασμός εφαρμογών προσομοίωσης – εξομοίωσης από την οποία θα προκύψουν φάκελοι (13) μελέτης σχεδιασμού εφαρμογών, ως εξής: 1.3.1   ΜΧ-01.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης Συστημάτων ΑΠΕ 1.3.2   ΜΧ-02.Σχεδιασμός εφαρμογής  προσομοίωσης  Φωτοβολταϊκού Συστήματος 1.3.3   ΜΧ-02.Σχεδιασμός εφαρμογής  εξομοίωσης  Φωτοβολταϊκού Συστήματος 1.3.4   ΜΧ-03.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης Ανεμογεννήτριας 1.3.5   ΜΧ-04.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης  Μετρητών Παροχής Ρευστών 1.3.6   ΜΧ-04.Σχεδιασμός εφαρμογής  εξομοίωσης  Μετρητών Παροχής Ρευστών 1.3.7   ΜΧ-05.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης  Υδροστροβίλου Kaplan1.3.8   ΜΧ-06.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης Εικονική Αεροσήραγγα 1.3.9   ΜΧ-07.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης Ευέλικτης Παραγωγικής Διαδικασίας 1.3.10 ΜΧ-08.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης  Ενεργής Ανάρτησης Οχήματος 1.3.11 ΜΧ-08.Σχεδιασμός εφαρμογής  εξομοίωσης  Ενεργής Ανάρτησης Οχήματος 1.3.12 ΜΧ-09.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης Συστημάτων Θέρμανσης – Ψύξης – Αερισμού (ΘΨΑ) 1.3.13 ΜΧ-10.Σχεδιασμός εφαρμογής προσομοίωσης Ρομποτικών Βραχιόνων

Φάση Νο 1.4 Τίτλος Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών
Παραδοτέα: 1.4 Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών ως εξής: 1.4.1 Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού ΤΠΕ  1.4.2 Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών Λοιπού Εξοπλισμού 1.4.3 Τεύχη Τεχνικών Προδιαγραφών Λογισμικού  1.4.5 Τεύχη Τεχν. Προδ/φών Εφαρμογών προσομοίωσης & εξομοίωσης  

Φάση Νο 1.5 Τίτλος Ανάπτυξη ασκήσεων - παραμετροποίηση μοντέλων προσομοίωσης
Παραδοτέα: 1.5 Ανάπτυξη ασκήσεων - παραμετροποίηση μοντέλων προσομοίωσης, που αναλύεται ως εξής: 1.5.1   Παραμετροποιημένα μοντέλα (50) & εργαστηριακές ασκήσεις (30) για το ΜΧ-01. 1.5.2   Παραμετροποιημένα μοντέλα (6) & εργαστηριακές ασκήσεις (15) για το ΜΧ-02. 1.5.3   Παραμετροποιημένα μοντέλα (10) & εργαστηριακές ασκήσεις (50) για το ΜΧ-03. 1.5.4   Παραμετροποιημένα μοντέλα (4)  & εργαστηριακές ασκήσεις (12) για το ΜΧ-04. 1.5.5   Παραμετροποιημένα μοντέλα (2) & εργαστηριακές ασκήσεις (10) για το ΜΧ-05. 1.5.6   Παραμετροποιημένα μοντέλα (200) & εργαστηριακές ασκήσεις (100) για το ΜΧ-06. 1.5.7   Παραμετροποιημένα μοντέλα (7) & εργαστηριακές ασκήσεις (20) για το ΜΧ-07. 1.5.8   Παραμετροποιημένα μοντέλα (2) & εργαστηριακές ασκήσεις (6) για το ΜΧ-08. 1.5.9   Παραμετροποιημένα μοντέλα (10) & εργαστηριακές ασκήσεις (88) για το ΜΧ-09. 1.5.10 Παραμετροποιημένα μοντέλα (4) & εργαστηριακές ασκήσεις (40) για το ΜΧ-10.

 

Παραδοτέα Υποέργου 4

Φάση Νο 4.1 Τίτλος Τεχνικά εγχειρίδια
ΠαραδοτέαΤεχνικά εγχειρίδια (3Χ10) συστημάτων

Φάση Νο 4.2 Τίτλος Εκπαίδευση χρηστών
ΠαραδοτέαΠρόγραμμα εκπαίδευσης & εκπαιδευτικό υλικό για τα 10 συστήματα

Φάση Νο 4.3 Τίτλος Πιλοτική λειτουργία συστημάτων
ΠαραδοτέαΑναφορές (10) πιλοτικής λειτουργίας συστημάτων

Φάση Νο 4.4 Τίτλος Δημοσιότητα
Παραδοτέα: Μία (1) Ιστοσελίδα Πράξης (συμπεριλαμβάνονται έξι (6) Newsletters σε ηλεκτρονική μορφή που θα σταλούν μέσω της ιστοσελίδας) Δύο (2) Ημερίδες,  1500 Φυλλάδια & 500 Αφίσες 


Με μια ματιά

ΤΕΙ Αν.Μακεδονίας - Θράκης.  Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". "Εικονικά Μηχανολογικά Εργαστήρια"
Κωδικός ΟΠΣ της Πράξης: 304282. «Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

©Copyright 2011 Department of Mechanical Engineering TEI of Kavala.